Ministarstvo javne uprave

Saopštenje

U skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", broj 39/11, 37/17), po kome su podaci upisani u Registar nevladinih organizacija javni, ovdje možete pronaći podatke o nevladinim organizacijama registrovanim na teritoriji Crne Gore. Ministarstvo unutrašnjih poslova, u to vrijeme nadležni organ , je u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni list CG", br. 79/08 i 70/09) od Agencije za zaštitu ličnih podataka 16.januara.2012. godine, dobilo saglasnost za vođenje elektronskog registra udruženja, fondacija i stranih nevladinih organizacija predviđenih članom 14 Zakona o nevladinim organizacijama.
Ministarstvo javne uprave kao organ državne uprave nadležan za vođenje elektronskog registra, na osnovu zahtjeva broj 06-51/20-1354 od 03.03.2020. godine, dobilo je mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama zaprimljeno u Ministarstvu javne uprave pod brojem 06-51/20-1354/2 od 20.05.2020. godine vezano za obim podatka koji se može javno objaviti u okviru elektronskog registra i učiniti dostupnim svim korisnicima interneta preko javne adrese.